Náš obchodní vztah s Vámi - VOP

Snažíme se o co nejlepší vztahy s našimi klienty. Abychom měli jasno v našem obchodním vztahu, sepsali jsme s čím do něho vstupujeme do Všeobecných Obchodních Podmínek, tzv. VOP

Provozovatel

David Habr

Široká 182, Liberec - Nové město, 46001
IČO: 01674625
web: www.vitalista.cz

Adresa provozovny: Široká 182, Liberec - Nové město, 46001; VITALISTA

1. Základní ustanovení

1. 1.
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient).

1. 2.
Provozovatel poskytuje veškeré služby na základě platného živnostenského oprávnění. Přehled služeb je k nalezení na stránkách www.vitalista.cz.

1.3.
Objednáním jakékoliv služby projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Služby - obecné informace

2. 1.
Nabízené služby - Aktuální přehled nabízených služeb naleznete na www.vitalista.cz.

2. 2.
Termín poskytnutí služby - Termín je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem  na klient@vitalista.cz. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele.

2. 3.
Přeobjednání - Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 48 hodinovým předstihem telefonicky oznámit a klient bude přeobjednán.

2. 4.
Zrušení objednávky - Pokud se klient z jakýchkoliv důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat provozovatele o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví.

V případě, že se klient čerpající službu nedostaví na sjednaný termín, neudá omluvu  či zruší své setkání v časovém rozmezí méně než 72 hodin před příchodem, má se za to, že klient svou návštěvu uskutečnil a objednanou službu vyčerpal.

V takovém případě, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši objednané služby dle ceníku uvedeném na stránkách www.vitalista.cz. 

Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 3x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán.

2. 5.
Předčasný příchod - Prostory provozovny nejsou přístupné v libovolnou dobu, a proto je vhodné se dostavit na čerpání objednané služby nejdříve 5-10 minut před začátkem. V případě dřívějšího příchodu je potřeba posečkat v určených prostorách.

2. 6.
Pozdní příchod - Dostaví-li se klient se zpožděním, bude mu poskytovaná služba o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (15 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy, může být klientovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován odstavec 2.3.

2. 7.
Odmítnutí poskytnutí služby - Poskytnutí služby může být odmítnuto například v těchto případech:

a) klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění;

b) klient se dostaví  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek;

c) klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru;

d) klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu;

e) klient se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem.

2. 8.
Předčasné ukončení poskytování služby - Poskytnutí služby může být předčasně ukončeno například pokud se:

a) během čerpání služby u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění;

b) během čerpání služby u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek;

c) během čerpání služby u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů;

d) během čerpání služby se bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

2. 9.
Doprovod a přístupnost - Osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, zvířat a, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2. 10.
Poskytování služeb osobám mladším 18 let - Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti osoby starší 18 let.

2. 11.
Odchod ze studia - S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého klienta do 15ti minut po ukončení čerpání služby.

2. 12.
Osobní věci a cennosti - Po celou dobu poskytování služby má klient své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo ve studiu. Cennosti si každý bere do příslušné místnosti, kde je služba poskytována na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

2. 13.
Informovaný souhlas klienta - Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne službu čerpat, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud klient nesdělí důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobená poskytnutím služby.

2. 14.
Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí ve studiu, případně na internetových stránkách www.vitalista.cz.

3. Akademie VITALITY (dále jen AV)

3. 1.
O účast v programu AV je možné projevit zájem na stránkách www.vitalista.cz, osobně nebo  emailem na klient@vitalista.cz.

3. 2.
Účast v programu AV je podmíněna absolvováním Úvodní analýzy VITALITY.

3. 3.
Podepsáním a doručením formuláře Závazná objednávka AV, který obdrží po absolvování Úvodní analýzy VITALITY, se klient zavazuje ke vstupu do programu AV.

3. 4.
Po obdržení objednávky potvrdí provozovatel klientovi objednávku a zašle fakturu se všemi potřebnými informace k platbě pro první měsíc účasti v programu AV – nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže provozovatel zaručit včasné dohledání platby.

3. 5.
Splatnost faktury je uvedena na faktuře.

3. 6.
Rezervace místa na služby v rámci programu AV se stává závaznou až v momentě připsání úhrady faktury na účet provozovatele.

3. 7.
Při neuhrazení faktury do data splatnosti bude vaše rezervace stornována, o této události budete informováni od provozovatele.

3. 8.
Účast v programu AV je vždy automaticky prodloužena na další měsíc.

3. 9.
Provozovatel vždy vystaví klientovi samostatnou fakturu na daný měsíc účasti v programu AV.

3. 10.
V případě stornování programu AV ze strany klienta je již zaplacená částka nevratná.

3. 11.
Pouze v případě závažných zdravotních či jiných důvodů je možné čerpání služeb programu AV přesunout po vzájemné dohodě klienta a provozovatele na dobu, kdy klient bude schopen tyto služby vyčerpat.

3. 12.
Informaci o vystoupení z programu AV je klient povinen doručit provozovateli písemně emailem na klient@vitalista.cz, a to nejpozději před naplánováním aktivit daného měsíce ve kterém, si klient přeje svou účast ukončit. Při doručení žádosti o vystoupení z programu AV po této době, je klient povinen uhradit další měsíc účasti v programu.

Příklad:
Klient chce ukončit svou účast v programu AV a v například v březnu již v programu nepokračovat. Pro řádné ukončení klientova členství v programu, je povinen doručit informaci o vystoupení z programu AV před naplánováním aktivit na konci ledna.

Klient chce ukončit účast v programu AV ke konci ledna, ale informaci o vystoupení z programu doručí po stanovení termínů aktivit v jeho plánu, v takovém případě může být po klientovi požadována platba také za měsíc březen.

4. Účast na workshopech a přednáškách

4. 1.
Informace o aktuálních workshopech či přednáškách jsou dostupné na www.vitalista.cz v sekci události či na facebookové stránce VITALISTAcz.

4. 2.
Rezervaci místa na workshopu je možné objednat osobně, telefonicky či emailem na asistentka@vitalista.cz.

4. 3.
Úhrada vstupného na daný workshop probíhá vždy na místě v době konání workshopu nebo převodem na příslušný bankovní účet (aktuální bankovní účet je uveden na stránkách www.vitalista.cz před konáním workshopu na základě faktury vystavené provozovatelem.

4. 4.
V případě potřeby má provozovatel možnost workshop zrušit či přesunout na jiný termín. Při zrušení bude veškeré již uhrazené vstupné vráceno klientům. Při změně termínu může klient požádat o vrácení peněz emailem na asistentka@vitalista.cz.

4. 5.
V případě, že se klient nedostaví na workshop a již uhradil vstupné, toto vstupné propadá bez nároku na vrácení peněz klientovi.

4. 6.
Účastí na workshopu či přednášce klient souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamu a jejich následným použitím pro marketingové účely provozovatele.

5. Dárkový poukaz

5. 1.
Objednání poukazu - Poukaz lze objednat osobně, telefonicky či emailem. Úhrada probíhá v hotovosti při převzetí poukazu ve studiu, případně převodem na příslušný účet a po připsání platby na příslušný účet je možné poukaz osobně vyzvednout ve studiu po předchozí domluvě.

5. 2.
Použití dárkového poukazu - Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby, na kterou byl vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před čerpáním služby.

5. 3.
Platnost dárkového poukazu je uvedena na poukazu. Tuto platnost nelze prodloužit. Poukaz je platný s razítkem dodavatele, nebo s podpisem oprávněné osoby . Bez alespoň jedné z těchto náležitostí je poukaz neplatný.

5. 4. 
Hodnota dárkového poukazu je vždy uvedena na poukazu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět na hotovost. V případě čerpání služby,  jejíž cena přesahuje hodnotu daného poukazu dle platného ceníku je klient povinen rozdíl v ceně doplatit.

5. 5.
Propadnutí dárkového poukazu - V případě expirace dárkového poukazu tento poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

6. Ochrana osobních údajů

6. 1.
Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou a jsou v aktuálním znění uvedené na stránkách provozovatele.

6. 2.
Klient bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu provozovatel, jako poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je provozovatel, jako poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího oznámení ukončit jejich smluvní vztah.

7. Závěrečná ustanovení

7. 1.
Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem studia, který je vyvěšen na viditelném místě a řídit se tímto provozním řádem a pokyny terapeuta či jiných osob poskytujících služby klientům studia.

7. 2.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou studia doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou studia konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb studia, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoliv zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

7. 3.
Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze studia bez náhrady vyvedeny.

7. 4.
Klient je povinen dodržovat pokyny personálu poskytující služby.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2019.