PROGRAM AKADEMIE VITALITY

Rehabilitace - Rekondice - Životospráva - Transformace

1) Co je program Akademie VITALITY?

Program Akademie Vitality vznikl jako odpověď na otázku “Jak lidem pomoci k rehabilitaci, rekondici, dosažení cílů v oblasti zdraví, fyzické pohody a fitness a jejich dlouhodobému udržení a rozvoji?”

Na začátku naší praxe jsme viděli velký problém běžného modelu jednorázových návštěv terapeuta s akutní blokádou / bolestí a poté typicky opětovné vracení se, když se bolest opět ozvala. Odmítli jsme ošetřovat symptomy a budovat si klientelu na bázi neustálého tahání trnů z tlapek.

Jako další problém jsme pozorovali nekomplexnost přístupu a absenci komunikace mezi odborníky; zdánlivý rozpor mezi rehabilitací, rekondicí a následným tréninkem pro výkon, sport, estetiku či osobní sílu. 

V našem pohledu každý člověk potřebuje začít na úrovni, na které se autenticky nachází, vytvořit si potřebné základy a poté se systematicky rozvíjet a posouvat vpřed. Rehabilitace předchází rekondici, která na ni však přímo navazuje a v určité fázi růstu klienta probíhají obě činnosti současně. Většina lidí potřebuje poradit a systematicky uchopit četné klíčové oblasti života, aby dosáhli dlouhodobého úspěchu. Mezi tyto oblasti řadíme: výživu, fyzioterapii, silový trénink, osobnostní coaching, nastavení životosprávy, time-management a mnohé další. 

Brzy jsme si uvědomili, že pokud chceme lidem přinést skutečnou rehabilitaci, transformaci a udržitelný posun, musíme pracovat komplexně, systematicky, cíleně a celostně. 

Náš program si klade za cíl pomoci každému účastníkovi naučit se rozumět svému tělu a své osobnosti, naučit se je lépe ovládat, naučit se o ně lépe starat a efektivním stanovováním cílů směřovat svůj vývoj k osobnímu růstu a budování stability, síly a vitality.

Dle našeho názoru tento program doplňuje základní vzdělání, které v dnešním běžném vzdělávacím systému téměř zcela chybí a je zoufale zapotřebí.

2) Jak program Akademie VITALITY probíhá?

V rámci programu Akademie Vitality naše práce s klientem začíná na tom důkladně klienta zanalyzovat - zjistit, jaké má problémy, jaké má cíle, jakou má anamnézu, jaký je jeho / její zdravotní stav a současná kondice; jaké problémy (úrazy, nemoci, bolesti atd.) má klient za sebou a s jakým nastavením a očekáváním přichází.

Nesmírně důležitou součástí našeho seznámení s klientem je odhadnout, v jaké fázi svého života a osobního růstu se klient nachází, jaký je jeho / její dominantní povahový profil a jakým výzvám (a s nimi spojeným stresem) klient čelí.

Poté si ujasníme, co má být výsledkem našeho snažení - někteří klienti přichází s velmi jasnými a konkrétními požadavky, jiní s trochu neurčitějšími a širšími představami (například “Chci se cítit zas mlád” nebo “Chci zlepšit svou kondici / zhubnout / zlepšit postavu” a nebo “Jsem tu preventivně”).

Náš program se poté soustředí buď na dosažení konkrétního cíle (pokud se shodneme, že dává smysl v rámci jeho dosažení spolupracovat) a nebo si vytyčíme jasný směr a konkrétní cíle po cestě k mnohem větším možnostem. 

U každého klienta vždy sestavujeme individuální plán spolupráce, který se řídí stanovenou metodikou. Naším cílem je kombinace individuální péče a systematického, metodického vedení.

S každým klientem pracujeme na čtyřech klíčových oblastech vitality:

     - Strava & Výživa 
     - Cvičení & Pohyb
     - Vnitřní Práce & Mentální přístup
     - Odpočinek & Regenerace,

které ovlivňujeme primárně pomocí těchto tří klíčových přístupů: 

     - coaching (nastavení) životosprávy
     - fyzioterapie, manuální terapie
     - osobnostní coaching

Tyto přístupy a oblasti se samozřejmě pojí a prolínají a tvoří celostní základ dlouhodobého zdraví, fitness a spokojenosti, které my shrnujeme pojmem “Vitalita”. 

Naší prací je tedy pomoci každému klientovi vybudovat si takovou životosprávu (a automatizovat její návyk), která umožní podávat zvolené výkony, čelit životnímu stresu a využít těchto výzev k vlastnímu posílení a vzkvétání. 

  To se v naprosté většině případů neobejde bez potřebné rehabilitace (obnově funkce) nejčastěji pohybového aparátu (často také trávení, optimalizace metabolismu atd.) a jeho následné rekondice (proces zvyšování tělesné kondice) a vytvoření si schopnosti efektivního sebe-managementu. 

3) Co od programu Akademie VITALITY očekávat?

První měsíce v programu Akademie Vitality jsou věnovány vzdělání a vytvoření     klíčových struktur (návyků) pro vedení dobré životosprávy. 

Úkolem účastníka je nasát předávané informace a konkrétní, praktická řešení a začít je bezodkladně aplikovat. Naší zodpovědností je předávat řešení v co nejjednodušší, nejsrozumitelnější a zcela aplikovatelné podobě. Tyto první měsíce dávají účastníkovi základ pro to, aby porozuměl podstatě a důležitosti cvičení, dobré stravy, ctění klíčových principů své životosprávy a aby začal vytvářet potřebné návyky, osvojil si vitální mind-set a položil základ potřebné disciplíně.

Každá změna si žádá svůj čas a je pro to důležité dělat zadané kroky ihned a navykat si nový způsob životosprávy.

Pro tuto fázi je velmi charakteristický coaching time-managementu, určení priorit, zadání si jasných, postupných cílů a identifikace potenciálních bloků. K tomu se pojí klíčové semináře a workshopy, na kterých účastník získává potřebné podklady.

Pokud účastník přichází v akutním stavu - akutní bolesti pohybového aparátu, blokády atd., - je samozřejmě první prioritou pomoci klientovi od bolesti. Zbavování bolestí jde však vždy ruku v ruce s klíčovými změnami v životosprávě.

Po první fázi, kdy si má účastník vytvořit solidní základ, na kterém pak staví, přichází fáze zaměřená především na fyzickou pohybovou praxi a fyzioterapii. V této fázi ustanovujeme tréninkový plán a současně pomocí fyzioterapeutických zásahů pomáháme účastníkovi zbavit se dlouhodobých omezení a získat schopnosti pohybu a ovládání svého těla na požadovanou úroveň. Samozřejmostí je bezbolestný pohyb, ale cílem je plnohodnotné a pohodlné ovládání 7 základních pohybových stereotypů: chůze-běh, dřep, výpad, tah, tlak, rotace, ú-/před-/záklon.

Táto fáze trvá pro každého jinou dobu. Je potřeba přemýšlet v řádech měsíců, ale rozhodujícím faktorem je míra poctivosti a dedikovanosti klienta k jeho programu. Druhým rozhodujícím faktorem rychlosti rehabilitace je míra dysfunkce / poškození / dysbalance, s jakou klient do programu vstupuje.

V některých případech je však soustředění na fyzické tělo podřízeno vnitřní (psychické) práci. Týká se zejména lidí s depresemi, úzkostmi, porušeným sebevědomím a nebo určitými inhibicemi, které člověku neumožňují či značně komplikují pracovat na zlepšení svého života a životosprávě. V takovém případě se priorita “tělesné kultivace” podřizuje pomoci na psychické úrovni a opět obě tyto oblasti jsou vzájemně propojené a jedna na druhé závislé.

Třetí fáze je o integraci nového životního stylu do plnohodnotného fungování a případně do sportů a cílených volnočasových či profesních aktivit. V této fázi se trénink přizpůsobuje vybraným atletickým, estetickým nebo výkonnostním cílům. V této fázi by již nově nastavená životospráva, cvičební program, tréninkový program a ctění fundamentálních energetických a psychologických principů měly být pro účastníka naprosto samozřejmé a přirozené. 

Pro některé klienty nastává v této fázi čas velkých životních změn. Pokud člověk zjistí, že jeho životní cesta nevedla ve shodě s jeho sny, cíly a hodnotami, je potřeba využít nabité dovednosti a schopnosti a zaměřit se na hledání takové životní cesty, která (každému individuálně) poskytuje příležitost žít plně, autenticky a v harmonii se svým posláním.

Jako VITALISTA pomáháme dosáhnout stavu plného zdraví. Nedílnou součástí je však transformace. Vnitřní i vnější. Pokud nechci podstoupit transformaci, nelze dosáhnout opravdu plného zdraví. 

Chci se uzdravit? = Jsem připraven(-a) se transformovat?
Jsem ochoten / ochotna růst?

Co vše získáte v rámci programu Akademie VITALITY?

Osobní, individuální korektivní cvičební plán:
- coaching, nauku cvičení ve správné formě
       - uvolňování masážními pomůckami (foam rolling, masážní míček), 
       - korektivní stretching (protahování), 
       - mobilizační cviky
       - cviky pro posílení stabilizačních systému (stabilizátorů)

Osobní, individuální plán funkčního silového tréninku (posilování)
- coaching, nauku posilování ve správné formě
- výuka a trénink funkčních pohybů

Soupis konkrétních potřebných cvičebních pomůcek a doporučení zdroje

Návod k hydrataci

Osobní, individuální jídelníček v základní formě zohledňující: 
- individuální metabolický typ (makronutriční poměr, poměr R a Ž stravy)
- osobní intolerance
- (4-denní) rotaci potravin / jídel
- plán základní suplementace (proteinové doplňky, mastné kyseliny, trávicí enzymy, probiotika, apod.)
- recepty
- zdroje potravin (nejvyšší organické kvality)

Osobní týdenní harmonogram, který zohledňuje a spojuje:
- pracovní režim
- cvičení, trénink
- čas stravování a přípravy jídel
- regeneraci, odpočinek
- spánkový režim (podle vlastního týdenního režimu, osobní chronotyp)
- čas pro rodinu, vztahy
- čas na zábavu
- čas na studium
- čas na seberealizaci (není-li plně zastoupena v pracovním režimu)

Manuální (fyzioterapeutické) ošetření
- myo-fasciální uvolnění blokád, spastických svalových segmentů, spoušťových bodů
- korekce kloubů (Dornovou Metodou +)

Osobnostní coaching

Co vše si klient za účast v programu kupuje?

Aktivity v četnosti dle zvoleného nasazení:

- Individuální setkání (I)
- Vedená Tréninková praxe (VTP)
- Seminář / Workshop (SEM / WS)

Každoměsíční interní revizi programu svým terapeutem-coachem a plán měsíce nadcházejícího:

Tým Vitalisty každý měsíc plánuje aktivity všech členů AV podle jejich momentálních potřeb, díky důkladné znalosti jejich stavu a vývoje. Do tohoto plánu spadá plán všech individuálních setkání, skupinových setkání i účast ve správné skupině na tréninkové praxi dle jejich pokročilosti. 

Každoměsíční individuální plánování aktivit podle časových potřeb / možností klienta - komplexní plánování aktivit klienta realizujeme vždy na konci měsíce a snažíme se maximálně vyhovět časovým možnostem každého klienta (více v odstavci “Pravidla plánování termínů účasti a pravidla nahrazování termínů”). Pracujeme o víkendech, abychom mohli být k službám. 

Možnost vyčerpat měsíčně 1 malou Konzultaci Akademie Vitality (mKAV) v délce do 3O minut pro jakékoliv potřeby řešení svého plánu rehabilitace, rekondice, tréninku, životosprávy. Malou konzultaci je nutné si dopředu rezervovat při telefonické či osobní domluvě. Za malou konzultaci je považována konzultace, která probíhá osobně či přes video-hovor anebo pokud má klient dotaz vyžadující komplexní odpověď či několik dotazů - v takovém případě Vám terapeut natočí video-odpověď, kde Vám na dané dotazy či téma odpoví.

Vitalitář a jeho náplň. Klient při vstupu do programu AV obdržuje tzv. Vitalitář (pevné desky se záložkami a vstupními informacemi), který slouží jako průvodce klienta jeho programem. Do Vitalitáře má každý klient za úkol zakládat veškeré podklady, které obdrží na své cestě programem AV. Současně Vitalitář slouží pro potřeby osobní evidence. 

Účast v komunitě VITALISTŮ. (V budoucnu Členská sekce, což je náš dlouhodobý cíl a vize, k němuž v současné době dláždíme cestu.)
Naší vizí je tvořit komunitu holisticky smýšlejících vitálních lidí, kteří sdílejí naše hodnoty v oblasti zdraví, fyzické síly, porozumění vlastní psychologii, vnímání spirituality a svého působení na své prostředí, vztahy a planetu.

Účast v této komunitě se může zdát jako maličkost nebo dokonce pro někoho nemá téměř žádný význam, v praxi se nám však osvědčuje, že díky propojení členů AV při setkávání na skupinových aktivitách a VTP dochází k synergické podpoře, výměně zkušeností a vzájemné laskavé podpoře mezi členy samotnými, což je pro nás vždy krásná zkušenost. 

Upřednostnění při žádosti o termíny aktivit nad rámec svého programu. Naší prioritou je maximálně podpořit systematicky pracující a dedikované lidi. 

Telefonická podpora při řešení jakýchkoliv organizačních či technických potřeb při účasti v AV. Stejně tak se snažíme být s klienty v kontaktu nad rámec naplánovaných aktivit, mají-li takovou potřebu (například dotaz na ideální protokol při nachlazení apod.). 

Pro koho je program určen; výběr účastníků Akademie Vitality

Počet míst k účasti v Akademii je striktně limitovaný. Máme jen určitou maximální kapacitu, kterou jsme schopni nabídnout. Navýšení této kapacity je možné pouze ve chvíli, kdy se náš tým rozroste o další vysoce kvalifikované a schopné terapeuty a coache. Klademe velmi vysoké nároky na náš tým, který držíme velmi malý a cílíme na elitní úroveň.

Úspěšností spolupráce v rámci programu Akademie jsou výsledky našich klientů. Samozřejmě, přejeme si, aby proces spolupráce byl maximálně příjemný a inspirující, ale hlavním kritériem na konci dne jsou dosažené výsledky. Z tohoto důvodu je pro nás klíčový efektivní výběr vhodných kandidátů pro účast v tomto výběrovém programu.

Naší misí je šířit Vitalitu všemi směry, jak jen to co nejlépe dokážeme, a proto nabízíme otevřené Lekce Skupinového Cvičení, semináře a workshopy, které jsou k dispozici pro kohokoliv, a v budoucnu je naším cílem vytvořit také on-line coachovací programy. 

Akademie Vitality je však program tvořený systematicky a se zohledněním unikátních, individuálních potřeb a cílů každého účastníka.

Jaká jsou naše kritéria pro výběr vhodného účastníka Akademie Vitality?

1) Osobní motivace: 
Jaké jsou Vaše cíle a sny? Jaký je Váš postoj ke zdraví a životu? Co Vás vede ke změně? Co je Vaší motivací k osobnímu růstu, rehabilitaci a práci na sobě samých?

Toto jsou velmi klíčové otázky, které nám pomáhají odhadnout nasazení a dedikovanost klienta k jeho programu a jeho ochotu dělat potenciálně náročné či nepohodlné změny.

2) Organizovanost a disciplína:
Jste připraveni se dedikovat změně své životosprávy, práci na své psychice, tréninku těla a systematické práci na vytyčených cílech? Máte zázemí, které Vám umožní potřebné změny uskutečňovat? Jste ochotni postavit se výzvám, které tento proces nevyhnutelně přináší? 

Jasně stanovený záměr, ochota překonávat překážky a rozhodnutí disciplinovaně dělat to, co je potřeba, jsou nezbytné předpoklady úspěchu a naší úspěšné spolupráce.

3) Otevřená mysl, ochota učit se a růst:
Jste připraveni vyvinout si takovou životní filozofii, která Vám umožní žít svůj život skutečně vitálně? Jste ochotni zpochybnit některá velmi hluboká přesvědčení sami o sobě, o světě, o svých možnostech, pokud zjistíte, že Vám neslouží a nebo Vás limitují? 

Schopnost sebereflexe, získání kontroly nad svou myslí, odvaha osvobodit se z hluboko zakořeněných “pravd”, které nám byly vloženy do mysli, ale ve skutečnosti nás limitují v expresi našeho potenciálu, jsou vše vlastnosti zralých a velkých lidí. A právě osobní zrání a růst jsou klíčové při cestě k plné Vitalitě a převzetí absolutní zodpovědnosti za svůj život.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je Akademie i pro mě, když pravidelně cvičím / sportuji?

Tím spíše! Při cvičení a sportu tělo často využíváte nevyváženě, a proto je potřeba se vrátit k základům a vybudovat klíčové funkční struktury v těle, tak abyste měli jistotu, že cvičíte a sportujete zdravě a tím přispíváte své VITALITĚ. Sportem vždy zásadně ku zdraví!

Je Akademie i pro mě, když pravidelně NEcvičím ani NEsportuji?

Tím spíše! Pokud svému tělu pravidelně nedáváte svou pozornost, přestane sloužit. V těle vzniknou omezení, které vám postupem času zkomplikují i běžné pohyby - sed, zvednutí se, zvednutí břemene, přitáhnutí atd. Právě tyto základní potřeby a mnoho jiného řešíme.

Můžu chodit pouze na terapie?

ANO i NE. NE, protože chceme primárně dlouhodobě rozvíjet VITALITU a ne akutně ulevovat od bolesti. NE, protože chceme lidem pomáhat rozvíjet dovednosti, aby si sami vytvářeli VITÁLNÍ život, zatímco na terapii je klient čistě pasivní a přijímá, nerozvíjí dovednosti a návyky. ANO, protože chápeme, že se občas prostě něco stane a je potřeba to akutně řešit. Většinu kapacit dedikujeme Akademii, ale i tak máme pár akutních termínů v měsíci, pro náhlé případy.

Co když mám konkrétní zdravotní problém, který mě limituje?

Každý člověk před vstupem do Akademie prochází tzv. Úvodní analýzou VITALITY na které terapeut zohlední celkovou anamnézu, aktuální stav klienta a jeho cíle. Společně nastaví nejlepší strategii, která zohledňuje případnou kontraindikaci. Vše je posouzeno individuálně.

Ochrana osobních údajů

Naše služby s sebou nesou esenciální potřebu velmi dobré evidence plánování a vyhodnocování údajů jednotlivých účastníků programu. 

K tomuto účelu slouží kartotéka. V této kartotéce shromažďujeme údaje o našich klientech a na jejich základě sestavujeme tréninkové programy, kompenzační cvičební programy, jídelníčky, afirmační protokoly, protokoly životosprávy a další potřebné nástroje.
Kartotéka je námi vedena v elektronické podobě, některé podklady uchováváme také v podobě papírové. 

Při zahájení účasti v programu Akademie Vitality každý klient podepisuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nemůže být klient do programu Akademie Vitality přijat.

Klientské informace nebudou nikdy a za žádných okolností přístupné komukoliv mimo firmu VITALISTA. K údajům mají přístup pouze povolaný personál - terapeut / coach a koordinátorka. 

Údaje slouží pouze a výhradně k účelům poskytnutí co nejlepší holistické terapeutické, rehabilitační a rekondiční péče a nebudou využity k jiným než takovým účelům.

Důvěra, soukromí a odpovědnost jsou našimi klíčovými hodnotami a zodpovědností při nakládání s citlivými informacemi našich klientů!

Každý klient u nás má zavedenou svojí individuální kartu, na které evidujeme celou historii naší spolupráce, komunikace a vývoje. Celá kartotéka je samozřejmě zabezpečena silným heslem a přístupná pouze povolanému personálu.